بسم الله الرحمـــــن الرحیــــــم

دانشجوی عزیز جهت مشاهده اخبار تشکیل کلاسها پس از مراجعه به سایت ِ

Teh-shahryar.pnu.ac.ir

در قسمت راست صفحه به گزینه "اطلاعات کلاسها " و جهت رویت تاریخ آزمونهای میان ترم به آیکون "آزمونهای میان ترم" مراجعه نمایید.

واحد برنامه ریزی وامور اساتید