بسم الله الرحمـــــن الرحیــــــم

 

مشاهده برنامه های کلاسی و اخبار مربوط  به کلاسها ( تشکیل کلاس ، تاخیر کلاس ، آزمونهای میانترم و ... ) در پورتال دانشگاه پیام نور مرکز شهریار به آدرس :

Teh-shahryar.pnu.ac.ir

واحد برنامه ریزی وامور اساتید